189 €

ללא מע״מ

מוצע על ידי

Logo - MR Software GmbH

MR Software GmbH

Software + App development company from Germany

יצירת קשר
לשאלות ניתן לפנות לאמצעי הקשר המפורטים כדי לתקשר עם המפתחים ישירות.
בודק אם אחד מהמשתמשים שלך הפר את חוק ההפסקות הגרמני + השוואת זמן נעבודה הנקוב לעומת זמן העבודה בפועל + סקירת שעות נוספות

Installation and demo video

Features

 • See if your users have overtimes or undertimes (since first day in company, per month, per day)
 • Check if they violate the German break time law “Arbeitszeitgesetz (ArbZG) § 4 Ruhepausen”
 • Users see how much overtimes or undertimes they have + how much they’ve worked already in the current month and how much they still have to work in the current month
 • Overview for Administrators to see all calculated times in one view
 • See if one of your user’s birthday is coming soon
 • Handout for employees as PDF to see the worked hours of the month
 • Handout downloadable as a single PDF file for all employees or easy sendable via email to each employee (even to his private email account!)
 • Detect overlapping times with one click
 • See if your users have missing days (no times entered on days where they had to work)
 • Users can tag their time spent in home office. At the end of the year this plugin provides every user a comprehensive overview as PDF of the time spent in home office. This is important for tax reasons.

FAQ

Reset the plugin

Usually there’s no need to do this, but if you encounter any configuration problems you can reset the plugin configuration by executing a single SQL command. Make sure that you know what are you’re doing and before executing the command create a backup of your data.

Show current configuration: SELECT * FROM kimai2_configuration WHERE name LIKE 'controlling.%';

Reset configuration: DELETE FROM kimai2_configuration WHERE name LIKE 'controlling.%';

Requires

For a list of all requirements to make this software functional, please e-mail us to info (at) mrsoft (dot) gmbh

צילומי מסך

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
1.23 1.16.10

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ControllingBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ControllingBundle
│  ├── ControllingBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Test Kimai before executing these commands (they are likely not required in a shared-hosting environment). You probably need to prefix them with sudo and the group might be called different than www-data.

יצירת מסד נתונים

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:controlling:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

התקנת משאבים

The following command will install the required assets (images, javascripts, styles):

bin/console assets:install

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ControllingBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון
  • Update database with bin/console kimai:bundle:controlling:install
  • Update assets with bin/console assets:install