49 € (ללא מע״מ)

פרטי רישוי ורכישה

מוצע על ידי

Logo - Kevin Papst

Kevin Papst

Software developer, PHP Freelancer - Kimai lead since 2007

If you have any question, visit the developers homepage or use the email for direct contact .

להתנסות

אפשר לבדוק את התוסף הזה תחת https://demo-plugins.kimai.org:

שם משתמש: susan_super
סיסמה: kitten

כאן ניתן לאתר חשבונות בדיקה נוספים.

מעקב אחר ההוצאות שלך והכללתן בחשבוניות שלך.

Features

 • Record all your expenses and show them in a table view
  • The data can be searched- and filtered (see screenshots)
 • All (billable) expenses will be automatically included in your invoices
  • Negative amounts allow for complex bookings, budget and invoice adjustments
 • Manage expenses via API
 • Export expenses in: Excel, PDF, HTML
 • Support for custom-fields (see Custom-fields plugin)
 • Include expenses in Kimai export module
 • Import expenses from Kimai 1

Expenses will be assigned to free configurable categories and each category has:

 • name
 • visibility flag
 • default cost
 • color
 • help text (will be shown when creating an expense)
 • description (will be copied into the expense description upon selection)

Each expense has the following fields:

 • a date-time
 • category (see above)
 • user
 • project (and customer)
 • activity (optional)
 • description (free text field)
 • the cost (can be hidden for default user, if you use default cost via category)
 • an amount (see it as multiplier, use 1 if you want to charge the cost only)
 • a billable flag (non-billable expenses will not be added to your invoices)
 • an export flag (to make sure, that each expense will be invoiced only once)

Importing from Kimai v1

This bundle supports data import from Kimai v1, but you need to imported the other data (like customers) first.

An example for the import command:

bin/console kimai:bundle:expenses:import-v1 "mysql://username:password@127.0.0.1:3306/database?charset=utf8" "kimai_"

You can buy this item from the developer with a regular EU-invoice or via Gumroad (platform for selling digital goods). Please create a Gumroad account during your purchase to receive software updates. Read more about the license and purchase options.

There is a Github repository, where you get support and can post bug reports, feature requests or start a discussion.

צילומי מסך

תאימות

הטבלה הבאה מכילה השוואה בין התוספים לבין גרסת ה־Kimai המזערית הנדרשת.

גרסת מאגד גרסת Kimai מזערית
1.21 - 1.24 1.15
1.20 1.14.1
1.19 - 1.19.1 1.14
1.16 - 1.18.1 1.12
1.15 1.11
1.14 1.10
1.11 - 1.13 1.9
1.7 - 1.10 1.7
1.5 - 1.6 1.6.2
1.4 1.6.1
1.3 1.6
1.1 - 1.2 1.4
1.0 1.3

התקנה

העתקת קבצים

Extract the ZIP file and upload the included directory and all files to your Kimai installation to the new directory:

var/plugins/ExpensesBundle/

The file structure needs to look like this afterwards:

var/plugins/
├── ExpensesBundle
│  ├── ExpensesBundle.php
|  └ ... more files and directories follow here ...

פינוי המטמון

After uploading the files, Kimai needs to know about the new plugin. It will be found once the cache was re-built. Call these commands from the Kimai directory:

How to reload Kimai cache

bin/console kimai:reload --env=prod

It is not advised, but in case the above command fails you could try:

rm -r var/cache/prod/*

You might have to set file permissions afterwards:

Adjust file permission

You have to allow PHP (your webserver process) to write to var/ and it subdirectories.

Here is an example for Debian/Ubuntu (to be executed inside the Kimai directory):

chown -R :www-data .
chmod -R g+r .
chmod -R g+rw var/

Test Kimai before executing these commands (they are likely not required in a shared-hosting environment). You probably need to prefix them with sudo and the group might be called different than www-data.

יצירת מסד נתונים

Run the following command:

bin/console kimai:bundle:expenses:install

This will create the required database tables and update them to the latest version.

עדכונים

Updating the plugin works exactly like the installation:

 • Delete the directory var/plugins/ExpensesBundle/
 • Execute all installation steps again:
  • העתקת קבצים
  • פינוי המטמון
  • Update database with bin/console kimai:bundle:expenses:install